ANBI gegevens

Naam: Ottema-Kingma Stichting
Verkorte naam: OKS
RSIN: 2895493
Adres: Harlingersingel 23-A
8913 CJ  Leeuwarden
Contact

Doelstelling:
De OKS heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen dat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder ook het dienen van de Heemschutgedachte in Leeuwarden en in Fryslân, in de ruimste zin genomen.

Bestuurssamenstelling:
L. Oldersma, voorzitter
Mevrouw drs. K.H. de Bruin-Frederiks, secretaris
Mr. drs. A. Offringa, penningmeester
Mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
Mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wel kunnen zij een vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde bestuursvergadering conform artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (Staatsblad 2009, nr. 50). Verder kunnen zij gemaakte kosten declareren.


Activiteitenverslag over 2018

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Daarnaast werd er geregeld in kleiner verband overlegd over diverse zaken, zoals bijvoorbeeld over het symposium en de leerstoel. In november werd een “heisessie” waarin onder meer de leerstoel, het symposium, en de financiën tegen het licht werden gehouden.

Het verwervingsbeleid leidde in 2018 o.a. tot de volgende aankopen:

  • Een bijzondere aankoop was de in 1927 in opdracht van de oprichter, Nanne Ottema, gebouwde autoboot de “Grietto”. De authentieke boot is ondergebracht bij Varend Friesland in Terherne en wordt – onder toezicht- aan liefhebbers voor tochten ter beschikking gesteld.
  • Ten behoeve van het Fries Landbouwmuseum werd het beeldhouwwerk: “Paard met arrenslee” van G.J. Adema, aangeschaft.
  • Aan het eind van het jaar verwierf de OKS twee kleine porseleinen kommetjes die in de periode 1480 – 1520 werden vervaardigd in Korea. Ze zijn in bruikleen gegeven aan het Keramiekmuseum Het Princessehof te Leeuwarden.

Juli 2018 kreeg het bestuur bericht van een notaris dat de heer J.H. (Hans) van Riessen, keramist te Vledderveen was overleden en dat hij de OKS al enige erfgenaam had aangewezen. Uit de collectie van Van Riessen zijn enkele objecten gekozen en in bruikleen gegeven aan het Keramiekmuseum Het Princessehof en een aantal objecten is geschonken aan Museum De Meestoof in St Annaland.
Gedurende 2018 is de notaris bezig geweest met de afwikkeling van de boedel en verwacht wordt dat in 2019 de boedel geheel afgewerkt zal zijn.

In totaal werden 8 publicaties, onderzoeken en andere projecten financieel ondersteund, terwijl 8 verzoeken werden afgewezen. Talloze verzoeken werden niet in behandeling genomen omdat zij op voorhand heel evident buiten de doelstelling van de stichting vielen.

Het jaarlijkse OKS-symposium – georganiseerd samen met de Afdeling kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen – werd gehouden in Leeuwarden en ging dit jaar over “De onzichtbare wereld: onderzoek van kunstnijverheid in het laboratorium”. Voor dit symposium werd samengewerkt met het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ in Amsterdam. Het onderwerp trok 175 belangstellenden.

Sinds 1 september 2013 is prof. dr. J.B.H. de Haan de Ottema-Kingma leeropdrachthouder aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. dr. De Haan verzorgde vanaf september 2018 een onderdeel van het themacollege “Renaissance, Barok en (Neo-)classicisme” getiteld “Het herwonnen paradijs, Bouw, verbouwing en restauratie van Paleis Het Loo”.

De OKS heeft mr. drs. A. Ott opdracht gegeven tot het schrijven van een biografie van haar oprichter: Nanne Ottema. Het project staat onder begeleiding van het Biografie Instituut, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is de bedoeling dat de biografie tegelijkertijd als proefschrift en in een handelseditie verschijnt.


Jaarrekening 2018
(in miljoen)


BATEN

LASTEN

Inkomsten uit vermogen
-0.88
Organisatiekosten
0.12


Doelstelling collectie
0.11


Doelstelling subsidies
0.12
Toelichting op de jaarrekening:

Als gevolg van een heftige beursreactie in het laatste kwartaal waren de baten van een aanzienlijk lager niveau dan gebruikelijk, dit jaar zelfs negatief. Daar dit resultaat voortkomt uit ongerealiseerde koersresultaat is er geen reden tot zorg. De operationele lasten vertoonden het gebruikelijke beeld. Beoordeeld naar solvabiliteit en liquiditeit biedt de financiële positie van OKS een zeer bevredigend beeld. Haar middelen zijn toereikend voor het realiseren van haar beleidsdoelstellingen.


Verkort Beleidsplan
Het beleid van de OKS is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De OKS doet dat door de volgende activiteiten:

  • de aankoop van objecten ten behoeve van de Friese musea; het financieel ondersteunen van publicaties, onderzoeken en andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen;
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van de doelstelling, o.a. door het financieren van een bijzondere leeropdracht op het gebied van de kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen;
  • het organiseren van symposia.

De OKS heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doel­stelling. De OKS werft niet actief fondsen. Voor het beloningsbeleid wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is beschreven.

De administratie van de OKS wordt gevoerd door het eigen secretariaat en de financiële administratie door het accountantskantoor Smids & Schakel te Leeuwarden.
Het vermogen wordt beheerd conform het door het bestuur vastgestelde beleggingsstatuut.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen